คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของกลอนกิจ อินเตอร์เทรด ซึ่งกลอนกิจ อินเตอร์เทรดจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันกลอนกิจ อินเตอร์เทรดได้ใช้ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดโดยเคร่งครัด

การใช้บริการเว็บไซต์กลอนกิจ อินเตอร์เทรดของผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่สมาชิกของกลอนกิจ อินเตอร์เทรด ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดยกลอนกิจ อินเตอร์เทรดจะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้บริการเว็บไซต์กลอนกิจ อินเตอร์เทรดของผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของกลอนกิจ อินเตอร์เทรด ท่านจะได้รับบริการพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดเท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับกลอนกิจ อินเตอร์เทรด ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อและที่อยู่, อีเมล เป็นต้น รวมทั้งสร้างรหัสผ่านสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ท่านจึงจะได้รับหมายเลขสมาชิก ซึ่งท่านจะได้รับบริการพิเศษและสามารถทำธุรกรรมต่างๆกับกลอนกิจ อินเตอร์เทรด และเพื่อประโยชน์ของท่านเองท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขการให้บริการตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่างๆของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดโดยเคร่งครัด และกลอนกิจ อินเตอร์เทรดมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของท่านและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเลขสมาชิก เป็นทรัพย์สินของกลอนกิจ อินเตอร์เทรด กลอนกิจ อินเตอร์เทรดขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ เรียกคืน และ/หรือลบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกลอนกิจ อินเตอร์เทรดและผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้กลอนกิจ อินเตอร์เทรดจะไม่เปิดเผยใดๆ เว้นแต่
1. กลอนกิจ อินเตอร์เทรด ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการบริการ การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กลอนกิจ อินเตอร์เทรดขอสงวนสิทธิในการ ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆระหว่างส่งข้อมูลระหว่างกลอนกิจ อินเตอร์เทรดกับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimer Policy)

ข้อมูลที่กลอนกิจ อินเตอร์เทรดได้รับจากท่าน กลอนกิจ อินเตอร์เทรดจะนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้บริการเว็บไซต์ต่างๆของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) รวมถึงเวทีสำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน ทั้งหมดนี้กลอนกิจ อินเตอร์เทรดเป็นเพียงผู้ให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ หรือเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเท่านั้น กลอนกิจ อินเตอร์เทรดไม่ใช่เจ้าของหรือตัวแทนของเนื้อหา และไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงของเนื้อหาได้ทั้งหมด ดังนั้นกลอนกิจ อินเตอร์เทรดจึงไม่รับรองความถูกต้องใดๆของเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดของเนื้อหา รวมทั้งความรับผิดใดๆต่อเจ้าของเนื้อหา ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น

ในบางส่วนของเว็บไซต์ของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดอาจมีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น (Link) ซึ่ง กลอนกิจ อินเตอร์เทรดมิใช่เจ้าของหรือตัวแทนข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นกลอนกิจ อินเตอร์เทรดไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดชอบจากสินค้าหรือบริการใดๆ และผู้ใช้บริการยอมรับว่ากลอนกิจ อินเตอร์เทรดไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่มีผลหรือน่าจะมีผลต่อซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่ากลอนกิจ อินเตอร์เทรดไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

บรรดาข้อความ เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของกลอนกิจ อินเตอร์เทรดแต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลอนกิจ อินเตอร์เทรด เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิต่างๆของกลอนกิจ อินเตอร์เทรด กลอนกิจ อินเตอร์เทรดมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยเด็ดขาดทันที